SoftSmile – SOFT SMILE COMPANY LIMITED

SoftSmile là ứng dụng dùng để theo dõi hồ sơ điều trị của riêng bạn bao gồm chi tiết các tính năng bên dưới.
– Kế hoạch điều trị: Lên kế hoạch chi tiết bao gồm mốc thời gian và nội dung của từng kế hoạch
– Quá trình điều trị: Liệt kê mọi quá trình điều trị của bạn
– Hình ảnh điều trị: Hình ảnh chi tiết qua từng quá trình điều trị của bạn
– Lịch hẹn: Hiển thị tất các các lịch hẹn của bạn