SIP-Spelet – IUS innovation AB

Spelet vänder sig till dig som är: invånare och erbjuden en samordnad individuell plan, SIP, eller ansvarig för SIP eller nyfiken på vad SIP är.

Syftet med SIP-spelet är att du genom gamification, mer lättillgängligt och lustfyllt, får en förståelse för hur SIP-processen genomförs på djupet. Förståelsen sker på ett interaktivt sätt, som ett digitalt rollspel vilket utspelar sig i mobilen när och var du vill.

I spelet får du träffa olika fiktiva personer som är i behov av en SIP. Personerna har olika behov och du får olika roller utifrån vem som uppmärksammar behovet av SIP.

Du kommer gå igenom hela SIP-processen. Processen sker i sex moment; upptäck behov, förbered, kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, följ upp och avslut. Ofta sker flera uppföljningar på en SIP. En SIP kan finnas under en kortare eller längre tid och vara mer eller mindre omfattande.

Du kan prova olika sorters SIPar, fler dyker upp under tiden. Sen får du se hur nöjda alla inblandade är med din insats, kanske kan du göra bättre från dig i framtiden?

I spelet finns en avatar som ger dig tips och trix i SIP-processen och trycker på viktiga delar i processen. Vill du lära dig mer om SIP så finns filmer, poddar och annat stödmaterial att tillgå i spelet. Där finns också Riktlinjer för SIP som gäller i Västra Götaland.

Spelet har utvecklats i uppdraget ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland” i samarbete med IUS Innovation. Spelet finansieras av stadsbidrag för psykisk hälsa 2020, genom den överenskommelse SKR har med Regeringen.

Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer.

Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Specialiserade system inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola ställer stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

SIP ska ge en helhetsbild och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser för den enskilde. SIP gäller där behov av samplanering kan uppstå mellan kommun och region samt i samband med sjukhusvistelse.

Målgruppen för SIP är alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov.

När den enskilde upplever att det är otydligt vad olika verksamheter gör eller planerar att göra kan det vara aktuellt med en SIP – SIP är den enskildes plan!
Syftet med SIP är att den enskilde ska ha inflytande och få vara delaktig i planeringen och genomförandet av den hälsa, vård och omsorg som det finns behov av. Insatserna ska erbjudas tidigt och det ska vara tydligt för såväl den enskilde och närstående som för verksamheterna.

• skapa delaktighet och inflytande för den enskilde.

• utgå från vad som är viktigt för den enskilde och vara den enskildes plan.

• innehålla vad den enskilde själv kan göra, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och när, samt vilka kontaktpersoner den enskilde har i de olika verksamheterna.

• bilda en begriplig, hanterbar och meningsfull helhet för individen, eventuella närstående, verksamheter och andra berörda aktörer.

Bestämmelser om SIP finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen sedan år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att den enskilde själv samtycker till planen.

SIP regleras även i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018, och för utskrivning från psykiatrin i januari 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.