SaenAqua – Vo Minh Tai

Nền tảng iot cho thủy sản:
– Giám sát thông số ao nuôi trồng (pH, ORP, nhiệt độ, nồng độ oxy, độ mặn, …)
– Cảnh báo thông số vượt ngưỡn.
– Hỗ trợ điều khiển các cơ cấu chấp hành.
– Quản lý nhân sự.