NONTHABURI GUIDE – Illusion (Thailand) Co.,Ltd

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์การจัดทำแอปพลิเคชัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดนนทบุรี