Lanexang Info – Sanae Saejang

แอปพลิเคชัน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว
“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” เพื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างผ่าน
Mobile Application