FADN – MANA SHPK

FADN- Rrjeti i të dhënave të kontabilitetit në fermë, është një sistem përmes të cilit mblidhen të dhënat vjetore për rezultatet ekonomike të fermave. FADN është një projekt të cilin e implementojnë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Europian si dhe vendet të cilat synojnë të jenë pjesë e BE-së. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është të mbledhë të dhëna të kontabilitetit nga fermat për përckatimin e të ardhurave të fermës dhe të iu ndihmojë fermerëve që gjatë vitit të mbajnë kontabilitetin e biznesit të tyre, në këtë mënyrë fermerët do të mund të vlerësojnë të ardhurat dhe shpenzimet e tyre gjatë një viti kontabël.Ky projekt përkrahet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.