Clever Application – Tinh Van Outsourcing

Clever được thiết kế với mục tiêu đáp ứng việc hoạch định đội ngũ kế thừa cũng như nhu cầu đào tạo nâng cao kiến thức của toàn bộ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Clever là một sự thay đổi về phương pháp luận: chuyển từ phương pháp “người dạy truyền đạt kiến thức” sang phương pháp “người học chủ động hoàn toàn”. Các vai trò tham gia vào hệ thống: