Bảo Lộc Trực Tuyến – Uy Ban Nhan Dan Thanh Pho Da Lat

Ứng dụng cung cấp thông tin và kết nối đến người dân thành phố Bảo Lộc
Các chức năng chính bao gồm:
– Tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Bảo Lộc.
– Tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Bảo Lộc.
– Trang tin tức, thông báo từ thành phố Bảo Lộc.
– Gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Bảo Lộc.
– Gửi phản hồi về các lĩnh vực ANTT, thị trường, VSMT, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường … và các vi phạm xẩy ra tại thành phố Đà Lạt để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên.

* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.
* Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần biết.