Azza HRM – Duong Quyet

Phần mềm AZZA cung cấp các tính năng :
– Quản lý dữ liệu chấm công hàng ngày của nhân viên
– Quản lý dữ liệu đi muộn/về sớm của nhân viên
– Quản lý dữ liệu tăng ca của nhân viên
– Quản lý bảng chấm công của nhân viên