Atomos – Tachyon

Atomos përpiqet ti shpjegojë elementet dhe njësite qe gjenden në plan programin mësimor duke përdorur teknologjinë e fundit të realitetit të shtuar me figura tri dimensionale, duke ia mundësuar nxënësit observimin e eksperimenteve ose dukurive, duke kontrolluar parametrat dhe duke vrojtuar ndryshimet nxënësi mund në mënyre praktike të punojë si të ishte ne laborator.
Përveç paraqitjes dhe shpjegimit të figurave Atomos ofron edhe një kuiz ku nxënësi mund ti testoj njohuritë e veta për çdo kapitull në plan programin mësimor.
Atomos përfshinë plan programin e shkollës se mesme të ulet në tri lënde: Biologji, Fizikë dhe Kimi.