ATM Lucky – ATM LUCKY Vietnam

Là áp thương mại để bán hàng của doanh nghiệp – là app trích phần % trong kinh doanh chia sẻ lại % nào đó cho chính cộng đồng tiêu Dùng sản phẩm dịch vụ qua app – % chia sẻ lại cho cộng đồng tiêu dùng Sp – dịch vụ qua app được chia và tích luỹ thành 3 quỹ cho chính người tiêu dùng : quỹ tích lũy cá nhân , quỹ tích lũy hưu trí và quỹ tri ân may mắn.

Khi cộng đồng kinh doanh – tiêu dùng sản phẩm dịch vụ qua app dần ổn định thường xuyên và không ngừng tăng về số lượng – app tiếp tục bổ sung ứng dụng những mảng khác để cùng phát triển với cộng đồng của mình như : tính năng về sức khỏe , thẩm mỹ… và tính năng về mạng xã hội phân quyền đồng phát triển đồng hưởng lợi nhuận từ chính cộng đồng và sau nữa là tích hợp tích năng super cho app trong : vận tải hành khách , hàng hoá.

App thương mại kinh doanh của doanh nghiệp với phương châm chia sẻ lại % trong kinh doanh để cùng phát triển với chính cộng đồng trên app của mình ( đồng sinh đồng phát triển ) – Không ngừng bổ sung những tính năng cần thiết để phục vụ cộng đồng dùng app ATM Lucky