Afër Teje – Appbites SH.P.K.

This app aims to assist women to identify cases of abuse and to locate institutions that are responsible to protect their rights. The project’s goal is to increase the awareness of women across all of Kosovo, with special emphasis on smaller municipalities about the free legal aid possibilities victims of gender-based violence enjoy in Kosovo.

Ky aplikacion synon të ndihmojë gratë për të identifikuar rastet e abuzimit dhe për të gjetur institucionet që janë përgjegjëse për të mbrojtur të drejtat e tyre. Qëllimi i projektit është të rritet ndërgjegjësimi i grave në të gjithë Kosovën, me theks të veçantë te komunat më të vogla në lidhje me mundësitë e ndihmës juridike falas që viktimat e dhunës me bazë gjinore gëzojnë në Kosovë