ADL ElderlyLife – Anirut Pongklee

ADL ElderlyLife เป็น แอพลิเคชั่นประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)