ActionOnCT Resources Mapping – Tran Van Giang

Action on Poverty (AOP), tên trước đây là The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific Limited (AFAP), là một tổ chức phi chính phủ Ôxtrâylia độc lập và phi tôn giáo, có trụ sở tại Sydney, Ôxtrâylia. Từ năm 1968, AOP đã cùng các đối tác địa phương hỗ trợ các cộng đồng nghèo khó và dễ tổn thương tạo nên những thay đổi mang tính bền vững.