لیست – Morteza Mirmehrabi

لیست یک برنامه ساده برای اضافه کردن کارها و ایجاد لیست های انجام شده است ، با ظاهری جدید و جالب. لیست دارای 12 رنگ به عنوان موضوع است.
لیست همچنین گزینه Auto Sync را در تمام دستگاه هایی که از iCloud ID یکسان استفاده می کنند ، دارد.

List is a simple app to add tasks and create to do lists, in a new and cool look. List has 12 colors to pick as theme.
List also has the option to Auto Sync across all devices that use the same iCloud ID.