Tankoon-NU – Freewill Solutions Co.,Ltd.

Description

Tankoon เป็น application ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่ต้องการบริการด้านการแพทย์จากพยาบาลวิชาชีพ โดยแอพนี้จะมีการทำงานเป็น 2 mode ด้วยกันคือ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ดังนี้

*ผู้ใช้บริการ
– ผู้ซึ่งต้องการบริการทางการแพทย์จากพยาบาลวิชาชีพ
– บริการที่จะได้รับคือ
– พยาบาลพาผู้ป่วยไปหาหมอ
– มาทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่บ้านเช่นล้างแผล
– กายภาพบำบัดผู้ป่วย
*ผู้ให้บริการ
– เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพ
– มีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกมากขึ้น

หมายเหตุ : พยาบาลวิชาชีพที่ลงทะเบียนในระบบ จะต้องรอให้ผ่านการตรวจสอบประวัติจากระบบจนสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถให้บริการได้ ซึ่งขึ้นตอนการตรวจสอบอาจจะใช้เวลาหลายวัน