Nhà hàng SOS – Vu Hoang

Chấm công bằng Mobile
Checkin/out bằng điện thoại thông qua định vị GPS di động, Wifi. Không cần thiết lập phức tạp như máy chấm công.

Đăng ký ca làm và theo dõi ngày công
Thay vì nhân viên đăng ký ca làm qua giấy tờ, họ có thể đăng ký thông qua Ứng dụng

Theo dõi ngày công và lương
Cập nhật giờ công, ngày công đã làm theo thời gian thực.

Đăng ký nghỉ phép, lễ, bệnh
Nhân viên có thể tạo một đơn xin phép nghỉ thông qua ứng dụng dễ dàng.

Theo dõi công tác nhân viên
Quản lý có thể theo dõi công việc hàng ngày của nhân viên

Ai đang làm việc?
Quản lý biết chính xác ai đang trực tuyến (làm việc) và vị trí của họ trên bản đồ.