LDD Zoning – Land Development Department

Description

เป็นแอปพลิเคชันที่อธิบายรายละเอียดชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช (Zoning) ข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จำนวน 13 ชนิดพืช ซึ่งแยกระดับความเหมาะสมออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
– พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง(S1)
– พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง(S2)
– พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย(S3)
– พื้นที่ไม่เหมาะสม(N)

ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว มาแสดงผลร่วมกับ ข้อมูลขอบเขต การปกครองระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ภาพถ่ายออร์โธสี ตำแหน่งข้อมูล แหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดินที่แสดงข้อมูลการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น และตำแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นทางเลือกสำหรับปลูกพืชตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ สามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้ด้วยตนเอง ทุกที่
ทุกเวลา