ITMS2014+ – UPPVII

Description

Účelom aplikácie je zjednodušený prístup k verejným službám ITMS2014+

ITMS2014+ ako nástroj pre žiadosti, implementáciu a sledovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom a prijímateľom, zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy).

Mobilná aplikácia ITMS2014+ je nadstavbou nad webovou aplikáciou ITMS2014+ a jej verejných služieb a funkcionalít dostupných na www.itms2014.sk. Mobilná aplikácia nemá ambíciu nahradiť funkcionality webovej aplikácie ITMS2014+. Jej účelom je priniesť používateľom rýchlejší a kompaktnejší prístup k informáciám ohľadom plánovaných a vyhlásených výzviev, stavov predložených žiadostí o NFP a projektov, prípadne rozširovať funkcionality systému ITMS2014+.

Aplikácia je rozdelená do dvoch častí. Pre prihlásených a neprihlásených používateľov.

Funkcie pre neprihláseného používateľa:
* aktuality a oznámenia z prostredia ITMS2014+
* prehľad plánovaných výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
* prehľad vyhlásených a ukončených výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
* možnosť pridania pripomienky do kalendára s dátumom predbežného vyhlásenia výzvy
* možnosť zdielať odkaz na konkrétnu výzvu
* možnosť prihlásenia sa k notifikáciám ohľadom zmien na konkrétnej výzve
* prístup k odpovediam na často kladené otázky

Prihlásený používateľ (registrovaný na do verejnej časti ITMS2014+) má naviac oproti neprihlásenému používateľovi tieto funkcie :
* možnosť výberu subjektu v prípade registrácie pod viacerými subjektami
* prehľad o stave predložených ŽoNFP
* prístup k readonly detailu ŽoNFP a PDF dokumentu, ktorý bol predložený na RO/SO
* prehľad o stave realizovaných projektov
* prístup k readonly detailu projektu
* možnosť uploadu fotografií a iných príloh k jednotlivým aktivitám projektu
* prístup k interným správam používateľa v ITMS2014+
* prístup k internému kalendáru, pripomienkam a úlohám v ITMS2014+
* prístup k readonly detailu prihláseného subjektu

O prístup do registrovanej časti mobilnej aplikácie ITMS2014+ treba požiadať štandardnou cestou pomocou funkcionality žiadosti o aktiváciu konta dostupnej na webových stránkach ITMS2014+ www.itms2014.sk.