COOP DAY 10 WU – prasert pengkaew

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562

“หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 6-8 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

************************************