SUPERSALE – Luong Hoang

Ứng dụng quản lý quy trình PG chuyên nghiệp.
Supersale là ứng dụng quản lý quy trình nghiệp vụ PG, cho phép cấp quản lý giám sát mọi khâu hoạt động của PG, cũng như theo dõi báo cáo một cách chuyên nghiệp nhất, từ báo cáo bán hàng, báo cáo đơn hàng cho đến việc báo cáo quầy kệ