SchoolConnect – Do Truong Giang

Description


Hệ thống cho phép học sinh xem điểm danh, nhận xét của giáo viên, làm bài tập về nhà.
Trường có thể gửi thông báo cho học sinh, giao bài tập về nhà.
App này là 1 phần không thể tách rời của hệ thống SchoolConnect tại schoolconnect.edu.vn