KU App – Kasetsart University

KU App เป็น mobile application สำหรับนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคคลากร และผู้เยี่ยมชม ที่เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับยุคดิจิทัลและสนับสนุนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 โดย KU App มีการให้บริการบนแพลตฟอร์ม iOS ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ โดยแต่ละประเภทผู้ใช้งานจะมีสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม KU App ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น
• การใช้ปฏิทิน ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ปฏิทินเพื่อตรวจสอบตารางเรียนและตารางกิจกรรม รวมทั้งสามารถเพิ่มรายการและตั้งการ
แจ้งเตือนในปฏิทินได้
• การใช้ QR Code ผู้ขอใช้บริการสามารถแสดง QR Code ที่ถูกสร้างขึ้นตามฟังก์ชั่นดังกล่าว เพื่อทำรายการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ เช่น การลงชื่อเข้าเรียน เป็นต้น
• การแสดงรายละเอียดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เช่น รหัสวิชา รายชื่อวิชา ข้อมูลทั่วไปรายวิชา และหน่วยกิต เป็นต้น
• การจองสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ผู้ขอใช้บริการสามารถจองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น จองห้องประชุม อุปกรณ์ต่างๆ โดยเมื่อผู้ขอใช้บริการทำรายการจองสิ่งอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแสดง QR Code ของผู้ขอใช้บริการเพื่อเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว
• การแสดงข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ผู้ขอใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น รายชื่อบุคลากร คณะ ภาควิชา หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
• การเสนอข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆ ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น
• การใช้แผนที่ ผู้ขอใช้บริการสามารถค้นหาและแสดงสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ของมหาวิทยาลัย เช่น ค้นหาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค้นหาคณะในมหาวิทยาลัย เป็นต้น