DashBoard Nhà Bè – VIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION

Description

Hệ thống phục vụ lãnh đạo cho phép xem tình hình xử lý công việc, hồ sơ của các đơn vị, theo dõi tiến độ xử lý các chỉ đạo của thường trực,xử lý tin nóng, lịch làm việc, nhắc việc, thống kê tình hình kinh tế xã hội …